Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Tablica 2024

      Obraz1Obraz2

 

Gmina Szumowo informuje, iż otrzymała środki finansowe zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podlaskim na realizację w 2024 r. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 r., który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 95 150,40 zł.

Głównym celem Programu jest: wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym adresatów Programu, którymi są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

- o stopniu znacznym lub

- o stopniu umiarkowanym, lub

- traktowane na równi do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

 

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi odpłatności.

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO.

Przyznając usługę asystencji osobistej oraz jej wymiar godzinowy, Ośrodek przede wszystkim weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby osób posiadających: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (niebędącego członkiem rodziny uczestnika, opiekunem prawnym uczestnika lub osobą faktycznie zamieszkującą z uczestnikiem), wskazanego przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby poprzez dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych wskazanych poniżej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie ul. 1 Maja 45, 18-305 Szumowo do dnia 16 lutego 2024 r. w godzinach 7.30 – 15.30.

 

 

 

UWAGA!!

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji asystenta oraz spełniające wymagania:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;

lub

  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu. Doświadczenie powinno być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami;

mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie osobiście, kontaktować się telefonicznie (86 22 44 150) lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie
do 16 lutego 2024 r.

 

Link do strony ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia

Karta zakresu czynności

Klauzula RODO