Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Urząd Gminy Szumowo informuję, iż w 2024 roku każde gospodarstwo domowe przy kontroli musi okazać umowę i wszystkie faktury za wywóz nieczystości ciekłych. Rozliczenie ścieków wynika z norm zużycia wody na jednego mieszkańca bądź wskazania licznika zużytej wody dla zbiorników bezodpływowych. Dla przydomowych oczyszczalni ścieków wywóz jest raz w roku wywóz osadu. Brak umowy i faktur nie przedstawionych kontrolującym w terminie 7 dni po kontroli spowoduję wystawienie decyzji na wywóz ścieków przez firmę zastępczą i naliczenie kary.

Np. W gospodarstwie kontrolowanym w lutym w którym mieszka 3 osoby a szambo jest zgłoszone o pojemność 10 m2 kontrolowany powinien okazać się fakturą za 2024 rok.

Podstawy prawne: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm. ), uchwała Rady Gminy Szumowo z dn. 26 listopada 2021 r. nr XXIX w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo, uchwała Rady Gminy Szumowo z dn. 24 lutego 2023 r. nr XLII /307/23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2022 r. poz. 699 t. j.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1688 z późn. zm. ).