Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

W dniu dzisiejszym (20.06.2024r.) Pan Wójt Andrzej Pskiet przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Katarzyny Głębockiej podpisali umowę na realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka. Środki jakie zostaną przekazane na sfinansowanie zadania to 10 000 zł.

Zadanie będzie polegać na organizacji obozu harcerskiego w którym weźmie udział 20 osób z terenu Gminy Szumowo. Podczas obozu zostanie  zwiększony poziom wiedzy uczestników w temacie świadomości i historii ZHP oraz historycznych akcji konspiracyjnych szarych szeregów.

Galeria