Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szumowo

1. Oznaczenie nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem 435/11 o powierzchni 0,0094 ha i nr 435/13 o powierzchni 0,2218 ha, położonej w miejscowości Szumowo, uregulowanej w księdze wieczystej KW LM1 Z/00016073/8.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele magazynowo-garażowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Na przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł brutto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

4. Obciążenia: nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.
6. Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości.
7. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem "Oferta na zakup nieruchomości -Szumowo, ul. 1 Maja 12a" w sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50 do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 9:00.
8. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo przy ul. 1 Maja 50 -parter, pokój nr 4, tel. (86) 476 8011 wew. 26, a także na stronie internetowej www.szumowo.pl
9. Wadium ustala się w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 8 grudnia 2017r. w podanej powyżej wysokości na konto Urzędu Gminy Szumowo Nr 85877000040000067720000040 B.S. Szumowo (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu na ww. konto). Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała.
10. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 11 grudzień 2017 r. o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo przy ul. 1 Maja 50 - I piętro, pokój nr 6.
11. Oferta powinna zawierać:

  1.  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. elementy szczegółowo wymienione w pkt. I dodatkowych warunków przetargu;
  6. własnoręczny podpis;
  7. kopię dowodu wniesienia wadium.

12. Termin wpłacenia ceny nabycia: cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, przy czym termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe Urzędu Gminy Szumowo.
O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta celem zawarcia umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.
13. Wójtowi Gminy Szumowo przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wójt Gminy Szumowo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wójt

Jarosław Cukierman

Pliki:
zarządzenie + ogłoszenie.pdf pobierz plik (1.508 MB)
oświadczenie.doc pobierz plik (14.00 kB) 
warunki przetargu.doc pobierz plik (24.00 kB)