Wójt Gminy Szumowo

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

 

 

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w "Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku", który przyjęty został uchwałą XXVII/180/14 Gminy Szumowo z dnia 17 września 2014 r.

   Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2015 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w/w ustawie realizacji zadań publicznych Gminy Szumowo w zakresie kultury fizycznej i sportu.

  2. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:

   • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,

   • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,

   • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  3. Zlecenie zadania przez Gminę Szumowo następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaje zadań.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szumowo poprzez organizację zawodów sportowych

III.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2015 roku.
 1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się następującą wysokość środków: 5,000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zmianie.
IV. Termin i warunki składania ofert.
 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu 2015 r.” w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, ul. XXX-lecia 2, w godzinach pracy GOK tj. od 12.00 do 20.00 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Termin składania ofert mija20.04.2015 r. o godz. 12.00.
 3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 4. Druki można pobierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, ul. XXX-lecia 2 lub na stronie internetowej szumowo.pl, ug-szumowo.pbip.pl Bliższych informacji udziela Pani Mirosława Gwardiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie, ul. XXX-lecia 2, tel. 86 4769294 lub 609238471.
 5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależne od oczekiwanej kwoty).
 8. Na każde zadanie powinna być złożona oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzona.
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Wójta Gminy Szumowo.
 3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
  • ilość osób objętych działaniem,
  • możliwość realizacji zadania,
  • doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  • zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy,
  • dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Wójt Gminy Szumowo w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
VI. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 1.06.2015r. do 30.11.2015r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.
 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Wójt Gminy Szumowo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
VIII. Urząd Gminy Szumowo w 2014 r. nie zrealizował zadań publicznych tego samego rodzaju.