Wójt Gminy Szumowo

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Podkategorie