OGŁOSZENIE

W dniu 3 lipca 2013 r. Wójt Gminy Szumowo ogłosił konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Szumowie

 

Termin składania ofert kandydatów na dyrektora mija 17 lipca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań kandydatów, wymaganych dokumentów oraz terminu i miejsca składania ofert można znaleźć na stronach internetowych www.szumowo.pl , http://ug-szumowo.pbip.pl lub zapoznać się w Urzędzie Gminy Szumowo pok. nr 7 lub 8.

Szumowo 3 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 178/13 Wójta Gminy Szumowo z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Szumowie.

Zarządzenie Nr 164/13

Wójta Gminy Szumowo z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr. 102, poz. 651 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Już 3 rok z rzędu można składać wnioski o dotację na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo, pokój nr 10 (I piętro). W tym roku wyjątkowo termin składania wniosków mija 31 maja (termin ustalony w stosownej uchwale jest na 30 maja, ale ze względu, że jest dzień wolny od pracy wnioski przyjmowane będą następnego dnia).

 

Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.