Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2013 roku.

W wykonaniu art.11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003 r. Nr 106, poz 1002 z późniejszymi zmianami) przedstawia się organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo na 2013 rok.
W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty ogłoszenia informacji, organizacje społeczne działające na obszarze gminy Szumowo, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zgłaszać do sekretariatu Urzędu Gminy Szumowo opinie dotyczące projektu programu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.86 4768011.

Treść projektu uchwały w wersji elektronicznej znajduje w niniejszym pliku:

 

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szumowo tworzy i prowadzi Wójt Gminy Szumowo od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szumowo jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Szumowo na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz. 451) oraz Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011.5.13) zamieszczamy poniżej warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego.

Zobacz (skan)