Wójt Gminy Szumowo informuje, że sejm zmienił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która od 1 lipca 2013 roku wprowadza nowy system zbiórki odpadów. (pobierz/zobacz

na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ostrożne.

I. Podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży.

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca dwie działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 119/1 i 119/2 o powierzchni odpowiednio 0,1800 i 0,5650 ha, położone w miejscowości Ostrożne. Działka nr 119/2 na założoną księgę wieczystą Nr LM1Z/00013041 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie. Działka Nr 119/1 nie ma założonej księgi wieczystej. Prowo własności do przedmiotowej działki Gmina Szumowo nabyła w drodze komunalizacji decyzją z dnia 24.12.2000 r., Nr GKN.VII.77230-31-15/00.

  2. Nieruchomością stanowiącą przedmiot sprzedaży są dwie działki zabudowane budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym, ogrodzeniem i wjazdem z trelinki. Dla obszaru na którym znajdują się przedmiotowe działki brak jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, obszar ten jest przeznaczony pod działaloność usługowo oświatową.

AG.440.16.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy Szumowo zaprasza do składania ofert na „Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej w Srebrnej w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”