w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Szumowo

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XLIV/178/10 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 254, poz. 3128) zarządza się, co następuje:

1. ZARZĄDZENIE NR 141/2012 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szumowo. (pobierz/zobacz)

2. Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szumowo zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.(pobierz/zobacz)