W piątek 1 czerwca 2012 r., czyli w Dniu Dziecka, przy Szkole Podstawowej w Srebrnej odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw dla dzieci.

W uroczystościach otwarcia wzięli udział: Wójt Gminy Szumowo Pan Zdzisław Lutostański, Proboszcz Parafii Szumowo ks. Sławomir Grodecki, Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska., Sekretarz Gminy Pan Robert Rosiak, Radni, Sołtysi oraz dzieci wraz z rodzicami ze Srebrnej.

Zgodnie z uchwałą nr V/26/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szumowo. Informujemy że w terminie od 02.05.2012 r. do 30.05.2012 r. można składać wnioski o dotację na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo, pokój nr 10 (I piętro).

Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 3000 zł.


Gmina Szumowo jak większość gmin w województwie podlaskim jest gminą typowo rolniczą, w której przeważa rozproszona zabudowa zagrodowa. Gminy te borykają się z problemem rozwiązania gospodarki ściekowej. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej jest zbyt kosztowną inwestycją dla gmin i mieszkańców kanalizowanych wsi.