Zarządzenie Nr 61/11

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 18 października 2011 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Szumowo

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XLIV/178/10 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 254, poz. 3128) zarządza się, co następuje:

W budżecie gminy Szumowo na 2011 r. zaplanowano wiele inwestycji, które mają w znaczący sposób ponieść jakość życia mieszkańców gminy Szumowo. Poniżej przedstawiono stan zaawansowania (dzień 30 czerwca 2011 r.) poszczególnych inwestycji.


Urząd Gminy Szumowo informuje, że można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo.
Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym, osobom prawnym i przedsiębiorcom będącym właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa.