W dniu 23 czerwca w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie odbyła się sesja Rady Gminy Szumowo. Jednym z punktów obrad sesji była sprawa udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce (woj. podkarpackie) dotkniętej powodzią w tym roku.

Uchwała Nr XXI/103/04
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 sierpnia 2004r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263/ uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szumowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXI/103/04

 


Uchwała Nr XXI/104/04
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 sierpnia 2004r.
w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami.


Na podstawie art. 14 ust. 1,3 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2002 r. Nr 41, poz. 365, nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671 z 2003 r. Nr 7 poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Szumowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXI/104/04