Lista szkół z terenu Gminy Szumowo, które uzyskały w 2017 r. wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

1. Szkoła Podstawowa w Szumowie – wysokość dofinansowania 6 803 zł
2. Gimnazjum w Szumowie – wysokość dofinansowania 5 197 zł
3. Szkoła Podstawowa w Srebrnej - wysokość dofinansowania 2 480 zł
4. Szkoła Podstawowa w Pęchratce Polskiej - wysokość dofinansowania 2 480 zł

Informujemy, że od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Ponadto Gmina Szumowo prowadzi nieodpłatnie pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich chętnych zapraszamy do Urzędu Gminy pk. nr 12. tel: 086 4768 011, 864768012 lub 086 4768 013, wewnętrzny 36 (w trakcie lub po zapowiedzi prosze wycisnąć na klawiaturze 36).

Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin,
zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad: