Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Tablica Modul II

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Pęchratce Polskiej przeznaczone dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w tym dla 5 osób korzystających z usług całodobowego zamieszkania i 15 osób korzystających z usług dziennych.

Na podstawie resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” realizowane są następujące cele :

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 • umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;

 • poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym;

 • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb
  i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;

 • włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;

 • odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;

 • wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z umową nr PS/32/COM/II/2024 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszklane” zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Jackiem Brzozowskim a Gminą Szumowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana środki w wysokości 826 311,00 zł sfinansowane zostaną na zadania związane z funkcjonowaniem Centrum min.

 • zabezpieczeniem dostaw podstawowych mediów,

 • opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

 • ubezpieczeniem budynku,

 • zakupem usług i materiałów do pracy z uczestnikami programu

 • ponoszeniem niezbędnych wydatków związanych z transportem, wyżywieniem uczestników programu oraz pokryciem kosztów wynagrodzeń kadry centrum.