Spis treści

Zarządzenie Nr 8/02

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 listopada 2002 roku

   w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szumowo.

 

 

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) zarządza się co następuje:

 § 1.

Nadaje się regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szumowo stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 127/XXIX Rady Gminy w Szumowie z dnia 9 listopada 1992 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, zmieniona uchwałą  Nr 142/XXXII z dnia 29 marca 1994 roku, uchwałą Nr 42/VIII/95 z dnia 22 lutego 1995 roku, uchwałą Nr 62/XII/95 z dnia 4 października 1995 roku, uchwałą Nr 94/XX/96 z dnia 10 grudnia 1996 roku, uchwałą Nr 37/IX/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie dnia 1 grudnia 2002 roku.

      

Załącznik do Zarządzenia

Nr 8/02 Wójta Gminy Szumowo

z dnia  29 listopada 2002 roku

 

 REGULAMIN

ORGANIZACYJNY  URZĘDU  GMINY  SZUMOWO

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 § 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szumowo, zwany dalej Regulaminem, określa:

          1)   zakres działania i zadania Urzędu Gminy Szumowo, zwanego dalej Urzędem.

          2)  organizację Urzędu

          3)  zasady funkcjonowania Urzędu

          4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów w Urzędzie.

 

 § 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Szumowo

2)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Szumowo

3)      Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Szumowo, Zastępcę Wójta Gminy Szumowo, Sekretarza Gminy Szumowo, Skarbnika Gminy Szumowo oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szumowie.

 § 3

1. Urząd  jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Szumowo, ul. 1-go Maja 50.  

§ 4

  1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach  od 7.30 do 15.30.

  1. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni dodatkowo wolne od pracy.