Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w sierpniu 2022 r. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, został zobowiązany do skontrolowania co najmniej raz na dwa lata właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba), lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o czystości i porządku w gminach planuje się kontrolę właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:

1) posiadanie umów na opróżnianie zbiornika bezodpływowego, lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) posiadania dowodów uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego i osadnika oczyszczalni potwierdzające regularność wywozu nieczystości zgodnie th

3) przestrzegania częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo.

Plan kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków ma terenie gminy Szumowo w roku 2024 znajduje się poniżej.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości niepodłączonej do zbiorczej sieci kanalizacyjnej musi:

- posiadać umowę na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bądź umowę na opróżnianie osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków,

- gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo:

1) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno odbywać się w miarę potrzeb z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełniania, bądź wylewania poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

2) Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

 W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę.

 Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Plan kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szumowo

w 2024 roku

Lp

Kontrolowany

Kontrolujący

Termin kontroli

1

Pęchratka Polska, Paproć Duża, Paproć Mała,

Uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy Szumowo

Lipiec 2024

2

Ostrożne, Łętownica, Srebrna

Uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy Szumowo

Sierpień 2024