Witamy
Aktualności


IV Sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email
piątek, 12 grudnia 2014 11:42

Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że IV sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Szumowo PDF Drukuj Email
piątek, 12 grudnia 2014 11:27

 

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Szumowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/122/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego poz. 1130) Wójt Gminy Szumowo informuje, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, w szczególności do usuwania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń ;

2) w przypadku braku możliwości usunięcia lodu należy posypać go piaskiem lub innym dopuszczalnym środkiem, w celu zlikwidowania śliskości;

3) niezwłocznego usuwania z dachów budynków sopli lodu i nawisów śniegu stanowiących zagrożenie dla przechodniów.

 

Nadzór nad wykonaniem w/w obowiązków będzie sprawował Wójt Gminy Szumowo.

 
Składy komisji Rady Gminy wybrane. PDF Drukuj Email
wtorek, 09 grudnia 2014 13:00

 

W dniu wczorajszym, 9 grudnia 2014 podczas II sesji Rady Gminy zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Łomży nowo wybrany Wójt Pan Jarosław Cukierman oficjalnie objął obowiązki Wójta Gminy Szumowo z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy.

Wypowiedział słowa:

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." i dodał: "Tak mi dopomóż Bóg."

Po złożeniu ślubowania Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman podziękował ustępującemu wójtowi Panu Zdzisławowi Lutostańskiemu za długoletnią pracę oraz za wkład włożony w rozwój gminy.

Pan Lutostański serdecznie pogratulował nowemu Wójtowi Gminy Szumowo objęcia stanowiska.

Natomiast podczas trwania trzeciej sesji Rady Gminy Szumowo, która to odbyła się tego samego dnia, ślubowanie złożył radny Pan Damian Gwardiak oraz ustalono składy osobowe komisji Finansów i komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej…
 
III sesja Rady Gminy Szumowo PDF Drukuj Email
czwartek, 04 grudnia 2014 10:08

Zawiadomienie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że III sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 9.15 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

 

Czytaj więcej…
 
Postanowienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
czwartek, 04 grudnia 2014 09:07

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

z dnia 3 grudnia 2014 r.w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Szumowo, w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Szumowo

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) postanawiam, co następuje:

§1

Zwołać sesję Rady Gminy Szumowo na dzień 9 grudnia 2014 r. na godz. 9,00.

Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

§2

Ustalić następujący porządek sesji:

1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Szumowo.

§3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 
Aktualny tygodniowy rozkład zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 grudnia 2014 00:00

 

Aktualny tygodniowy rozkład zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.

Już od października dzieci i młodzież z naszej gminy korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zaproponowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie na rok szkolny 2014-2015.

Nasza oferta to przede wszystkim mnóstwo ruchu i dobrej twórczej zabawy, pozwalającej odpocząć po kilku godzinach spędzonych w szkole, ale też okazja do rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Godziny i czas trwania zajęć, po licznych konsultacjach z rodzicami i samymi zainteresowanymi, zostały dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, tak by jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. W chwili obecnej różne formy aktywności gromadzą w GOK ,w każdym tygodniu, ponad 100 uczestników.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GOK SZUMOWO 2014 – 2015

Czytaj więcej…