Aktualności

Pod koniec minionego tygodnia Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy”. Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo  wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapowiedział, że do frekwencji rozstrzygającej o wyniku "Bitwy o Wozy" nie będą liczone głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach, po to, aby nie promować tych gmin, które mają wielu turystów. O nowe pojazdy nie będą mogły ubiegać się również te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Pucharze Gmin, czyli akcji, mającej na celu zwiększenie frekwencji w niedzielnych wyborach!

Każda z 10 gmin z naszego regionu, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dotację z budżetu województwa w kwocie 50 tys. zł na remont i wyposażenie świetlic zlokalizowanych właśnie w tych gminach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu (regulamin w załączeniu), a przede wszystkim do wzięcia udziału w wyborach i tym samym zwiększeniu szansy gminy na zdobycie 50 tys. zł!

02.07.2020 r w Zambrowie gościł Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Na terenach zielonych nad zalewem miejskim spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami z powiatu zambrowskiego. Gminę Szumowo reprezentowała Zastępca Wójta Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowska. Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty wręczył przedstawicielom władz powiatowych i gminnych symboliczne bony w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych tzw. „Tarcza dla Samorządów”. źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Wysokość środków finansowych otrzymanych przez Gminę Szumowo to  826.076 zł.  Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Otrzymane wsparcie finansowe Gmina Szumowo może wykorzystać na realizowane lub nowe inwestycje gminne.

W dniu wczorajszym, 30 czerwca 2020 r. na parkingu przy OSP Szumowo, odbył się pokaz strażacki. Zorganizowany został przez firmę KADIMEX, w którym uczestniczyli strażacy z terenu Gminy Szumowo. Ochotnicy z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali prezentacji. Mogli z bliska obejrzeć prezentowany sprzęt min: motopompę szlamową i pływającą, wentylator, prądownice, węże strażacki, hełmy, latarki ubrania specjalne, buty ochronne, kominiarki strażackie, torbę medyczną czy sprzęt burzący typu hooligan, toporek wielofunkcyjny czy topór strażacki. Firmie KADIMEX dziękujemy za prezentacje, uczestnikom za przybycie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 i art. 19 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10, art. 13 ust.1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz.1479) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się z dniem 1 stycznia 2021 r. połączyć samorządowe instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz Bibliotekę Gminną w Szumowie, dla których organizatorem jest Gmina Szumowo, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie.

Poniżej zamieszczamy informacje przesłane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Zambrowie.

Bezpieczne wakacje 2020

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:

  1. Jeżeli planujesz wakacje nad wodą , zajrzyj na serwis kąpieliskowy: sk.gis.gov.pl aktualizowany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdziesz tutaj informacje m. in. dotyczące bieżącej oceny i klasyfikacji wody.
  2. Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej: wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.
  3. Aby uniknąć zatruć pokarmowych, zwracaj uwagę na to co jesz.
  4. Ograniczaj czas spędzony w pełnym słońcu, stosuj filtry ochronne i okulary przeciwsłoneczne.
  5. Podczas spędzania wypoczynku nad wodą upewnij się, że jest to strzeżone kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli.
  6. Po każdej wycieczce dokładnie się obejrzyj i sprawdź czy nie masz kleszcza.
  7. Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania- zadzwoń na: bezpłatna infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 800 060 800.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Na podstawie przepisów ww. ustawy (art. 77 pkt 4 lit. a-c), które weszły w życie z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

Gmina Szumowo otrzymała propozycję zorganizowania kursu komputerowego dla osób dorosłych. Osoby w wieku 25-50 lat powinny posiadać maksymalnie średnie wykształcenie. W przypadku osób powyżej 50 r.ż. wykształcenie nie ma znaczenia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które chciałyby wrócić na ścieżkę zawodowo, ale także dla aktywnych zawodowo, które chciałyby uzyskiwać dodatkowy dochód. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby bezrobotne. Warunkiem realizacji projektu jest zebranie grupy min 16 osób z terenu naszej gminy. Kurs przeprowadzony będzie jesienią b.r. Czas realizacji to ok 80 godzin. Po jego ukończeniu każdy uczestnik otrzyma na własność laptop, na którym będzie pracował podczas zajęć. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Szumowo osobiście lub pod nr tel. 86 476 80 12 lub 86 476 80 12 wew. 26. Pierwszy etap zgłoszeń prowadzony jest do 03.07.2020r. 
Serdecznie zapraszamy.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa tradycyjnie włączy się organizacyjnie w realizację Programu.

Jak każdego roku, na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach. KOWR wspiera organizacyjnie  Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Segmencie IA, który adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR, spełniającej łącznie następujące warunki:

15.06.2020 r. Przygotowany został ,,Raport o stanie Gminy Szumowo”. Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację uchwał Rady Gminy, programów, strategii i polityki społecznej.      

Niniejszy dokument stanowi kompleksowe podsumowanie działalności organu wykonawczego jakim jest Wójt Gminy Szumowo w roku 2019. Koncentruje się na wszystkich kluczowych obszarach jego działalności w analizowanym okresie. Raport sporządzony został na podstawie informacji i wiedzy kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Szumowo. Informacje pozyskane zostały, również ze stron internetowych oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Wójt Gminy Szumowo chciałby nadmienić, iż ze względu na bardzo szerokie spektrum działalności dane w niniejszym raporcie przedstawione zostały w sposób możliwie syntetyczny i ogólny. Niektóre dane przedstawione są w formie porównawczej z ubiegłymi latami.

Podkategorie