Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

136 sierpnia 2023r uroczystą mszą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego  w Paproci Dużej rozpoczęły się obchody 103. Rocznicy Bitwy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty pod Paprocią i Pęchratką. Mszę tradycyjnie odprawił  ks. Stanisław Rudziński. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy, Pan Senator Adam Komorowski oraz radni gminy i powiatu. Gościliśmy również harcerzy ze Związku Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki” z Krakowa, Bractwa Harcerskiej Bandery im. Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej z Płocka oraz Narodowej Organizacji Skautów Ukrainy z Odessy. 
 

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

3Rozpoczęły się już prace przy zagospodarowaniu terenów wokół biblioteki gminnej w Szumowie.
Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w wysokości 500 000 zł.
Teren wokół biblioteki zostanie utwardzony i wykonana będzie nowa zatoka autobusowa. Dokonana zostanie rozbiórka istniejących budynków oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

flaga
 
Od 1 stycznia 2024 roku planowane jest rozpoczęcie działalności Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej.
Placówka powstanie w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pęchratce Polskiej przeznaczone będzie dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób od kleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim, poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa.
Główne działania podejmowane w ramach projektu to szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), z których będzie można skorzystać do 15.12.2023 r.
Kryteria włączenia do szczepień:

W związku z wyborami do Izb Rolniczych, które mają się odbyć 24 września 2023 roku prosimy o zgłaszanie się kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby, nie później niż do dnia 4 września 2023 roku.

Kandydatem może być wyłącznie członek izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Zgłoszenia do OKW dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba albo w przypadku osoby prawnej przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby i uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Kandydat składa do OKW następujące dokumenty:

akcyza.jpgKażdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:
• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

W związku z budową nowych linii sieci wodociągowej na terenie Szumowa i Nowego Szumowa, Urząd Gminy Szumowo informuje, że w okresie od 20 sierpnia do 20 września 2023r. będą dokonywane wyłączenia wyeksploatowanych głównych linii wodociągowych z równoczesnym uruchomieniem nowych rurociągów. W świetle obowiązujących przepisów i aktów prawnych, na właścicielu nieruchomości spoczywać będzie dokonanie połączenia swojej obecnie użytkowanej instalacji ze studnią wodomierzową. Uprasza się właścicieli posesji na których zlokalizowane są nowe studnie wodomierzowe, by dokonali przygotowań do tej procedury w postaci połączeń swojej obecnej instalacji wodnej z nowo wybudowaną studnią. Zakład Gospodarki Komunalnej jako administrator sieci wodociągowej w ramach tego zadania i w tym okresie zdemontuje wodomierze znajdujące się w budynkach i przeniesie do przygotowanych studni.  Mieszkańcy, którzy takiej studni nie posiadają, na obecny czas będą dalej korzystać ze starego przyłącza wodociągowego, natomiast sam system zaopatrzenia w wodę będzie w kolejnych latach dalej modernizowany. Dodatkowe informacje na temat czy dana nieruchomość jest ujęta w planie modernizacji w ramach realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej można uzyskać w pok. nr 1 na parterze w Urzędzie Gminy w Szumowie w godzinach 8.00-15.00 lub telefonicznie 86 476 8011 wew. 50.
 
sierpie 2023Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy.
W przypadku badań statystycznych obowiązkowych, ustawa o statystyce publicznej przewiduje możliwość zastosowania grzywny za niewypełnienie obowiązku przekazania danych na potrzeby statystyki publicznej (art. 57 i 58).

Podkategorie