Aktualności

plakat ferie 2023 1

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Szumowo zaprasza mieszkańców Gminy Szumowo na konsultacje w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Szumowo na lata 2023-2030".

Konsultacje odbędą się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w budynku Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Szumowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przesyła informację dotyczącą ,,Profilaktyki grypy”. Grypa to zespół objawów klinicznych związanych z ostrym zakażeniem układu oddechowego przez wirusa grypy. Jest chorobą zakaźną przenoszącą się głównie drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni lub ze skażoną powierzchnią. Choroba jest bardzo zaraźliwa, jedna chora osoba dorosła zaraża średnio 4 osoby. Grypa objawia się nagłym zachorowaniem, wysoką gorączką powyżej 38°C, dreszczami oraz bólami głowy i mięśni. Ciężki przebieg choroby może prowadzić do groźnych powikłań tj. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia.

12Zakończył się I etap inwestycji w ramach zadania „Dostosowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku do potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki oraz budowa budynku gospodarczego z częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Wykonawca robót dokonał wymiany dachu, wymiany stropu, rozbiórki istniejących ścian wewnętrznych i odbudowy w nowym układzie funkcjonalnym wraz z wykonaniem fundamentów, skucia posadzek. Wykonana została część instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz rozbiórka budynku gospodarczego.

kominiarzWójt Gminy Szumowo działając na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), informuje o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, za którą odpowiadają właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.
O tym, jak często powinien być dokonywany przegląd kominiarski stanowi art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. W tym miejscu należy wskazać, iż zachowanie właściwych stosunków wodnych ma istotne znaczenie dla użytków rolnych, które są podstawowym źródłem pasz w gospodarstwach specjalizujących się produkcją mleczną.
Wobec powyższego przypominamy, iż utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych, co wynika z treści art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 2233). Zainteresowanymi właścicielami gruntów są w myśl art. 199 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne właściciele gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ.

przedstwienie smerfy

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Szumowo, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/278/22 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od dnia 1 stycznia 2023 r. należna stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych gdzie odpady zbierane są w sposób selektywny i kompostowane są bioodpady wynosi:

Kalendarz wydarze kulturalnych 2023 1

 

 

 

 

 

 

Podkategorie