Aktualności

Gmina Szumowo otrzymała propozycję zorganizowania kursu komputerowego dla osób dorosłych. Osoby w wieku 25-50 lat powinny posiadać maksymalnie średnie wykształcenie. W przypadku osób powyżej 50 r.ż. wykształcenie nie ma znaczenia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które chciałyby wrócić na ścieżkę zawodowo, ale także dla aktywnych zawodowo, które chciałyby uzyskiwać dodatkowy dochód. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby bezrobotne. Warunkiem realizacji projektu jest zebranie grupy min 16 osób z terenu naszej gminy. Kurs przeprowadzony będzie jesienią b.r. Czas realizacji to ok 80 godzin. Po jego ukończeniu każdy uczestnik otrzyma na własność laptop, na którym będzie pracował podczas zajęć. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Szumowo osobiście lub pod nr tel. 86 476 80 12 lub 86 476 80 12 wew. 26. Pierwszy etap zgłoszeń prowadzony jest do 03.07.2020r. 
Serdecznie zapraszamy.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa tradycyjnie włączy się organizacyjnie w realizację Programu.

Jak każdego roku, na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach. KOWR wspiera organizacyjnie  Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Segmencie IA, który adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR, spełniającej łącznie następujące warunki:

15.06.2020 r. Przygotowany został ,,Raport o stanie Gminy Szumowo”. Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację uchwał Rady Gminy, programów, strategii i polityki społecznej.      

Niniejszy dokument stanowi kompleksowe podsumowanie działalności organu wykonawczego jakim jest Wójt Gminy Szumowo w roku 2019. Koncentruje się na wszystkich kluczowych obszarach jego działalności w analizowanym okresie. Raport sporządzony został na podstawie informacji i wiedzy kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Szumowo. Informacje pozyskane zostały, również ze stron internetowych oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Wójt Gminy Szumowo chciałby nadmienić, iż ze względu na bardzo szerokie spektrum działalności dane w niniejszym raporcie przedstawione zostały w sposób możliwie syntetyczny i ogólny. Niektóre dane przedstawione są w formie porównawczej z ubiegłymi latami.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie ogłasza nabór na zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Odbywać się będą w miesiącu lipcu (od poniedziałku 6 lipca do piątku 31 lipca)

od poniedziałku do piątku po 2 godziny dziennie.

Ilość miejsc ograniczona.

Dwie grupy po 15 osób.

Grupa I – dzieci w wieku 6 – 10 lat. Zajęcia w godzinach od 9:00 do 11:00.

Grupa II – młodzież w wieku 11 – 15 lat. Zajęcia w godzinach od 11:00 do 13:00.

1. Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa.
2. Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.
3.Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m.
4.Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.

Plakat głosujemy bezpieczniePlakat głosujemy bezpiecznie

Informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Szumowo dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 86 350,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 172,7,84 Mg odpadów. 

Wójt Gminy Szumowo informuje, że na terenie gminy w miejscowości Krajewo Budziły w pasie drogowym drogi gminnej są do usunięcia cztery drzewa (trzy gatunku brzoza i jedno gatunku sosna) oraz 4 drzewa wywrócone przez wiatr ( gatunku sosna i jedno gatunku brzoza) znajdujące się na placu przy Zespole Szkół w Szumowie. Zainteresowanych pozyskaniem drewna proszę o składanie ofert.

Informujemy że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z Departamentem Klimatu i środowiska opracowała i udostępniła ulotkę pt.: „ROLNOCTWO DLA ŚRODOWISA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA" na swojej stronie internetowej  https://schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jej treścią. Ulotka ta w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

 

Dobry start - banerTo 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka .Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Podkategorie