Aktualności

W dniu 10.01.2022 r. Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman gościł Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Marka Adama Komorowskiego. Spotkanie miało charakter wizyty roboczej.
Senator RP zapoznał się z założeniami budżetowymi Gminy Szumowo i przedstawił główne założenia „Polskiego Ładu” w drugim naborze, do którego wnioski można składać do 15 lutego 2022 r.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.
Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dodatek osłonowy przysługuje:
•osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
•osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.
Gospodarstwo domowe tworzą:
•osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
•osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

30 czerwca 2022 roku – upływa termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania.

Przypominamy, 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma być bazą wiedzy na temat źródeł ciepła i spalania paliw w Polsce. Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklaracje mogą być składane w dwojaki sposób:

1. elektronicznie na stronie ceeb.gov.pl, bezpośrednio w systemie,
2. w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Więcej informacji na stronie GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Urząd Stanu Cywilnego Szumowo informuje, że Małżonkowie którzy przeżyli wspólnie minimum 50 lat mogą złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie przyznawane jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pary małżeńskie, które obchodziły już jubileusz, a dotychczas nie otrzymały odznaczeń, mogą składać wnioski o przyznanie takiego odznaczenia. Warunkiem jest wspólne przeżycie 50 lat. Przywilej otrzymania takiego odznaczenie przysługuje tylko raz.
W związku z planowanym złożeniem wniosku w tej sprawie do Wojewody Podlaskiego Urząd Stanu Cywilnego prosi zainteresowane osoby o zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2022 r. - pokój nr 14.

Tegoroczna, szósta już edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” dla szkół podstawowych, cieszyła się ogromną popularnością. Chęć udziału zgłosiło ponad 450 szkół
z Polski Wschodniej, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do akcji ostatecznie zostało zakwalifikowanych 261 szkół.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało listę zwycięzców w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanym w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”.

Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Szumowo na rok 2022

1. HARMONOGRAM2022.pdf

2. HARMONOGRAM2022.docx

Dla tych co jeszcze się nie zdecydowali na instalację aplikacji BLISKO na swoich smartfonach harmonogram wywozu odpadów dla mieszkańców Gminy Szumowo jest dostępny na stronie gminy w zakładce <czystość i porządek>

Koniec roku kalendarzowego to idealny moment na podsumowania. Dlatego poniżej przedstawiamy Państwu Informator Gminy Szumowo na 2021 rok. Przedstawia on podsumowanie działalności samorządu w mijającym 2021 roku oraz informacje na temat różnego rodzaju wydarzeń mających miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Informator w formie papierowej dostępny jest również w budynku Urzędu Gminy. Zapraszamy do zapoznania się z lekturą. 

W dniu wczorajszym została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo Rządowe – Kalinowo – Srebrna Jarzębie -Srebrny Borek od km 0+000,00 do km 4+509,90”. Powyższe zamówienie publiczne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ udział w nim wzięło aż siedmiu potencjalnych wykonawców. Spośród ofert najkorzystniejszą złożyła firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna. Cena za realizację przedsięwzięcia wynosie 5 799 463,38 zł brutto.

Warto zaznaczyć, że przebudowa drogi będzie dofinansowana w 95% z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny gminy natomiast to 5% wartości inwestycji.

Na terenach rekreacyjnych "mini skansenu" , można zobaczyć żywą szopkę bożonarodzeniową.

W zainscenizowanej szopce w centralnym miejscu umieszczony jest żłóbek z Dzieciątkiem, obok figury Maryi i św. Józefa oraz pasterzy, anioła i trzech króli. Najciekawszą zaś atrakcją szopki są żywe zwierzęta.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej za nieocenioną pomoc w urządzeniu szopki oraz wszystkim osobom, które wypożyczyły zwierzęta.

Podkategorie