Aktualności

29 maja Dzień Działacza Kultury

dzien samo

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

1W dniu wczorajszym 25.05. 2023r. w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Szumowie odbył się koncert z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca.

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.2023.217), zwanej dalej Ustawą, Rada Gminy Szumowo wybiera dwóch ławników na kadencję 2024-2027.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin (do Urzędu Gminy Szumowo) prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Szumowo, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
Wymagania na stanowisku ławnika
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

wlamania1
Dnia 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie „V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów”.

rodzina

pismo2

jarmark

512.05.23r. przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Szumowie miały niecodziennych gości, a mianowicie strażaków z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zambrowie. Wizyta ta wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród dzieci.
W trakcie spotkania goście opowiedzieli o swojej codziennej pracy, o tym, że jest ciężka i niebezpieczna, ale bardzo potrzebna i dająca dużo satysfakcji. Dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych.
Strażacy zaprezentowali działanie węża strażackiego i kurtyny wodnej. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się wielki, czerwony wóz strażacki, do którego każde dziecko mogło wejść. Przedszkolaki z bliska miały możliwość podziwiania wyposażenia, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy.   
Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze przy dźwiękach syren strażackich.

Podkategorie