Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

W dniu dzisiejszym (01.07.2024r.) Pan Wójt Andrzej Pskiet przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Katarzyny Głębockiej podpisali umowę na realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem NEXXTEAM. Środki jakie zostaną przekazane na sfinansowanie zadania to 7 000 zł.

W okresie od 6  do 24 czerwca odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali  przedstawicieli swoich wsi. Wybory przebiegły zgodnie z planem,  bez incydentów w spokojnej i konstruktywnej atmosferze.  Komisje skrutacyjne pracowały sprawnie a wysoka frekwencja świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców w życie społeczności lokalnych.

W dniu wczorajszym (27 czerwca 2024r.) dzieci  z młodzieżowych drużyn OSP udały się na wycieczkę do Parku Linowego w Broku.  Była to nagroda dla młodych druhów za uczestnictwo w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych, które odbyły się 16 czerwca. W wycieczce uczestniczyło 41 dzieci.

W dniu wczorajszym (25.06.2024r.) siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyło się spotkanie, na którym podpisano protokół zdawczo-odbiorczy dot. oddania w zarząd Gminie Szumowo byłych odcinków drogi krajowej nr 8 przebiegających przez miejscowości Wyszomierz Wielki, Żabikowo i Ostrożne. Zgodnie z prawem w przypadku wybudowania nowej trasy ekspresowej S8 dawne odcinki drogi krajowej DK 8 były przekazywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiatu i gminy).  W roku 2021 Powiat Zambrowski podjął czynności  przekazania tych odcinków dróg na rzecz gminy. Podjęta została wówczas Uchwała Nr XVII/134/21 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegających przez miejscowości Wyszomierz Wielki, Żabikowo i Ostrożne.

Wójt Gminy Szumowo Pan Andrzej Pskiet zachęca do wzięcia udziału w "Wakacyjnym Konkursie Dla Jednostek OSP", wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Szumowo.

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w sierpniu 2022 r. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, został zobowiązany do skontrolowania co najmniej raz na dwa lata właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba), lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o czystości i porządku w gminach planuje się kontrolę właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:

Mieszkańcy mający zamontowane pompownie a chcący mieć indywidualny podgląd do ich pracy/pompowanych ilości/awarii są proszeni do zgłaszania się po odbiór loginów i haseł osobiście do pokoju nr.1 na parterze w Urzędzie Gminy w Szumowie.


Zgłaszanie ewentualnych awarii dotyczące pompowni (kanalizacja) na numer serwisowy tel. 505 533 556

Uprzejmie zawiadamiam,

że III sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 9:00

w budynku Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Szumowie.

 

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Podkategorie