Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

Gmina dobra do yciaDnia 16.11.2023r. Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra Do Życia”. Ranking opracowany został we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Nagrody odebrały gminy, które w swoich kategoriach osiągnęły najwyższy wskaźnik jakości życia: Warszawa, Osielsko, Stalowa Wola, Gogolin i Kleszczów.

209.11.2023 r. w Szkole Podstawowej w Srebrnej odbyła się po akcja „Przerwa na czytanie". Szkoła po raz pierwszy dołączyła do IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu osób czytających podczas przerw. Akcja organizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom". Jej celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie, że czytanie jest ciekawe a po książkę można sięgać w różnych miejscach i sytuacjach.

szpitalW dniu dzisiejszym (15.11) Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman  uczestniczył w  spotkaniu dotyczącym planów  inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Zambrowie. Spotkanie odbyło się   z inicjatywy Prezesa Szpitala Pana Bogusława Dębskiego.
Poruszone były również inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem  szpitala oraz zabezpieczeniem usług zdrowotnych na terenie powiatu zambrowskiego.

3Tegoroczne obchody Święta Niepodległości  w  Szumowie rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego i wciągnięciem flagi  przed budynkiem Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie.
 Następnie zgromadzeni udali się na uroczystą Mszę św. w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie, z udziałem władz samorządowych, parlamentarzystów, pocztów sztandarowych, strażaków, harcerzy, uczniów, delegacji miejscowych instytucji oraz mieszkańców gminy Szumowo.

1

 

Podprogram 2023
FEPŻ (Fundusz Europejski Pomocy Żywnościowej)
(2021-2027)

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2024 r. – październik 2024 r.

019Za nami pierwszy miesiąc zajęć w sezonie 2023/2024. Od miesiąca w naszej placówce prowadzone są zajęcia, które przeznaczone są dla każdej grupy wiekowej: od najmłodszych dzieci, przez młodzież, dorosłych, kończąc na seniorach.
W każdy tydzień CBK Szumowo wchodzi iście śpiewająco. Poniedziałki są przeznaczone na zajęcia wokalne dla dzieci i osób dorosłych. W tym dniu uczestnicy warsztatów rozwijają swoją pasję do muzykowania, uczą się  poprawnego śpiewania, jak również poszerzają wyobraźnię muzyczną poprzez ćwiczenia kształcące słuch. Efektem tej ciężkiej pracy będzie stworzenie zespołu wokalnego, który występował będzie podczas przedsięwzięć organizowanych przez CBK.
Poniedziałek to również dzień, w którym prowadzone są zajęcia z rytmiki dla dzieci. Zajęcia te są oparte przede wszystkim na zabawach muzyczno- ruchowych, podczas których dzieci tańczą,  śpiewają, grają na instrumentach.
Wtorek poświęcony jest na zajęcia plastyczne, które odbywają się w budynku biblioteki. Najmłodsi uczestnicy dzięki zajęciom rozwijają swoje zdolności plastyczne, kreatywność. Prace wykonane podczas warsztatów można podziwiać w budynku naszej biblioteki.
Taniec nowoczesny to kolejna z ofert skierowana do najmłodszych. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora dzieci uczą się różnego rodzaju układów tanecznych np. hip-hopu, rapu czy funky jazz. Wtorki kończymy zajęciami aerobiku dla osób dorosłych.

65W dniu dzisiejszym (07.11.) Pan Wójt Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie Skabnika Pani Katarzyny Głębockiej podpisali umowę z firmą BerdA Budownictwo Krzysztof Beszterda Spółka Komandytowa na zadanie pn. "Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie"

polski lad logo4W dniu dziejszym (07.11.) Pan Wójt Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie  Skabnika Pani Katarzyny Głębockiej podpisali umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość Sp. Jawna na zadanie  "Przebudowa drogi na odcinku Szumowo-Zaręby Jartuzy" .

 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Urząd Gminy w Szumowie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. Zm.) Wójt Gminy Szumowo zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy.
Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:
    •  posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych
    • częstotliwości opróżniania zbiorników
    • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szumowo.

Obraz1Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie planuje po raz kolejny przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• Dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
• Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Podkategorie