Aktualności

W dniu 09.09.2021r. uczniowie klas ósmych Zespołu Szkół w Szumowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Zapomniane. Zajęcia odbyły się na terenach rekreacyjnych przy Skansenie w Szumowie. Młodzież wysłuchała prelekcji na temat tradycji żydowskich oraz historii Żydów mieszkających w Polsce. Miała też możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy stolarza. Pod kierunkiem prowadzącego uczniowie wyszlifowali macewę oraz wykonali szkic Gwiazdy Dawida, która została laserowo wypalona na znaczniku.

Następnie dokonano wkopania przygotowanej macewy obok zbiorowej mogiły polskich Żydów w lesie , niedaleko Szumowa. Według judaizmu oznaczenie miejsca czyjegoś pochówku to najwyższa forma dobroci. Młodzież przyczyniła się w ten sposób do upamiętnienia 1500 żydowskich ofiar zagłady pogrzebanych w lesie Rząśnik koło Szumowa. Dokładnie 80 lat temu, w sierpniu 1941 roku te osoby - żydowscy mężczyźni, kobiety i dzieci z okolicznych miejscowości - zostały zamordowane przez żandarmów niemieckich.

Nietypowa lekcja historii, w której młodzież wzięła udział, z pewnością przyczyni się nie tylko do wzbogacenia wiedzy historycznej, lecz również do kształtowania u młodych ludzi właściwych postaw szlachetności oraz wrażliwości na prawdę i dobro.

Dnia 31 sierpnia 2021 roku zostały zakończone prace polegające na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Srebrna- Kalinowo- Ostrożne- II etap. W dniu dzisiejszym nastąpił jej odbiór od Wykonawcy, którym było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia, na odcinku ponad 2km, było dokończenie prac rozpoczętych przez poprzedniego wykonawcę- konsorcjum VIKBUD Robert Wierzbowski oraz Drogi Mazowieckie Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Pomimo przedłużenia terminu realizacji inwestycji firmy te nie wywiązały się z kontraktu. Część robót, które wykonały nie spełniały warunków SST (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej). Wójt Gminy Szumowo ze względu na złą jakość robót i niedotrzymanie terminu, odstąpił od umowy z winy wykonawcy.

Przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem przebudowę z rozbudową drogi wraz z budową zjazdów na drogi boczne i posesje, konserwację przepustów pod koroną drogi i zjazdami oraz konserwację istniejących rowów drogowych. Na skrzyżowaniu w miejscowości Ostrożne wybudowane zostało rondo. Wykonana została również zatoka autobusowa. Zakres prac obejmował także budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, w powiązaniu projektowanego oświetlenia ulicznego z już istniejącym, założeniu osłon na projektowane kable oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową powyższej drogi.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2020/2021 następujące osiągnięcia:
• uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
• byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2020/2021 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 8 października 2021 r. (wniosek w załączeniu)
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie 4 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.
Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-2.html

zdjęcie przedstawia zakupione hełmy strażackieCztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szumowo otrzymało sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz umundurowanie. Zakupu sfinansowano ze środków otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 57 tysięcy złotych. Pozostała część środków pieniężnych pochodziła z budżetu Gminy Szumowo. Łączna kwota zakupu wyniosła 67 tysięcy złotych. Sprzęt i umundurowanie otrzymały następujące jednostki OSP:

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci i młodzież szkolną oraz osoby dorosłe na zajęcia w roku szkolnym 2021- 2022:

- Zajęcia gimnastyczno -akrobatyczne dla dzieci i młodzieży
Poniedziałek:
Grupa I ( dzieci w wieku 4+i osoby początkujące) – godz. 16.00
Grupa II (osoby zaawansowane) – godz.17.00

- Zajęcia Wokalne dla dzieci w wieku 10+ i dorosłych
Poniedziałek godz.18.00

- Zajęcia FITNESS DANCE dla dorosłych

logo projektu UE

 

Nazwa projektu: "Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie”

Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0371/19

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Szumowo w okresie 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest do 31.08.2023
56 uczniów (28K i 28M) ze Szkoły Podstawowej w Szumowie, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 5 nauczycieli (5K; 0M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.
Grupa docelowa: 126 osób tj. 6 nauczycieli (6K;0M), 120 uczniów (60K; 60M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

Projekt „Aktywni Seniorzy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Projekt ma na celu aktywizację osób 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie liczby miejsc w istniejącym Klubie Seniora w Szumowie. rozszerzenie oferty i zwiększenie dostępu do zajęć, aktywności i wydarzeń mających, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności i zainteresowań, działalność prozdrowotną, zajęcia z zakresu kultury fizycznej i poradnictwo specjalistyczne. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn), w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy Szumowo.

Projekt będzie realizowany przez 14 m-cy, od 1 października 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

logo UE fundusze

 

Nazwa projektu: "Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej”
Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0372/19

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Szumowo w okresie 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu do 31.08.2023 jest 56 uczniów (28K i 28M) ze Szkoły Podstawowej w Srebrnej, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 7 nauczycieli (6K; 1M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.
Grupa docelowa: 78 osób tj. 8 nauczycieli (7K;1M), 70 uczniów (35K; 35M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w dniu 1 września br. o godz. 12:00 na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe  w związku z 82 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

zdjęcie W dniu 28 sierpnia w Szumowie odbyła się uroczystość Dziękczynienia za Plony.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. NMP Częstochowskiej. Następnie uczestnicy barwnym korowodem, na czele z wieńcem dożynkowym, udali się na plac dożynkowy. Nastąpiło tam powitanie gości oraz ceremonia dożynkowa. Podczas Święta Dziękczynienia swoją obecnością zaszczyli: Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP Pan Lech Kołakowski, Poseł na Sejm RP Pan Stefan Krajewski, reprezentującą Senatora RP Pana Marka Komorowskiego Pani Małgorzata Strękowska, Radny Województwa Podlaskiego Pan Piotr Modzelewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Pan Jacek Murawski oraz wójtowie gmin powiatu zambrowskiego. Niestety na uroczystość Święta Dziękczynienia za Plony nie przybył Poseł na Sejm RP Pan Adam Andruszkiewicz oraz Europoseł Pan Krzysztof Jurgiel, ale dostarczyli list, który przedstawiamy poniżej.

Podkategorie