Aktualności

17 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu realizowanego na terenie gminy Szumowo p.n. „Aktywni Seniorzy”. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 15 osób w wieku powyżej 60 lat, które mieszkają na terenie gminy. Dotacja na ten cel to 130 tys. zł. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury
w Szumowie. Realizacja projektów jest możliwa dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt ma na celu wsparcie i aktywizacje osób 60+ - działania opiekuńcze, wspierające
i aktywizacyjne osób potrzebujących w lokalnej społeczności poprzez zwiększenie liczby miejsc
w istniejącym Klubie Seniora. Uczestnicy Klubu Seniora w Szumowie spotykają się od czerwca 2019 roku. Projekt przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu, osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności i zainteresowań, zwiększenie uczestnictwa osób starszych 60+ w życiu społecznym, działalność prozdrowotna, zajęcia z zakresu kultury fizycznej, poradnictwo specjalistyczne. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne, warsztaty plecenia ze słomy naturalnej, warsztaty wyplatania z wikliny, warsztaty śpiewu, cukiernicze, ceramiki, zajęcia z dietetykiem i wiele, wiele innych. Projekt realizowany będzie przez 14 miesięcy.

Nawiązując do pradawnej bożonarodzeniowej tradycji zdobienia domów i strojenia choinkowych drzewek Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprosił mieszkańców do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem było wykonanie gwiazdy bożonarodzeniowej.
Celem przedsięwzięcia było promowanie i upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych oraz rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia.
 
Na konkurs wpłynęło 19 przepięknych prac wykonanych różnymi technikami, z wykorzystaniem wielu materiałów i ozdób zachwycających fakturą i kolorystyką.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że jakość wody w wodociągu Wyszomierz Wielki uległa poprawie i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Poniżej komuniakt  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie.

Komunikat 

 

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2020r. (wigilia) Urząd Gminy Szumowo będzie nieczynny. 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następujacym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu gminy Szumowo na 2020 rok;
2) uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2021 rok;
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2021 -2029;
4) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo;
5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok;
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;
7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów na 2021 rok;
8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok;
9) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Szumowo na 2021 rok;
10) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szumowo na 2021 rok;
11) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szumowo na lata 2021 – 2024;
12) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szumowo.
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informuję, że ze względu na obostrzenia w związku z COVID-19 i ograniczenie liczby osób na spotkaniach, sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, gości i mieszkańców gminy. Transmisja na żywo z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo.

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                           Elżbieta Szymańska

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi w postaci opadów śniegu oraz marznącego deszczu zgłoszenia dotyczące odśnieżania, posypywania dróg powiatowych i gminnych prosimy kierować pod następujące numery telefonów:

    w przypadku dróg powiatowych:

       - tel. 86 271 24 18 wew. 112, lub do Radnych Powiatu Zambrowskiego.

   w przypadku dróg gminnych:

       - tel. 86 476 80 11 wew. 12

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminą Szumowo serdecznie zapraszają młodych mieszkańców gminy Szumowo do wzięcia udziału w konkursie pn.: Miejscowości z gminy Szumowo dawniej i dziś".
 
Zadaniem uczestników jest opisanie wybranej przez siebie miejscowości z terenu gminy. 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych, działających na terenie gminy, Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 stycznia 2021 roku. Prace konkursowe należy złożyć do 26 marca 2021 roku.
Jeżeli chcesz bliżej poznać historię okolicy, w której mieszkasz i zdobyć wspaniałe nagrody, porozmawiaj z dziadkami, rodziną, poszukaj informacji w książkach i Internecie i wygraj. Serdecznie zapraszamy!

Z pewnością większość z nas słyszała o akcji zbierania zakrętek. Akcja ta prowadzona jest na terenie całej Polski. Polega na zbieraniu plastikowych zakrętek z butelek po wodzie mineralnej, sokach, napojach, mleku, butelek z chemii gospodarczej i kosmetyków. Bardzo często zakrętki zbierane są w przedszkolach i szkołach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach oraz ośrodkach kultury. Stamtąd odbierają je rodziny dzieci, często przy wsparciu wolontariuszy, którzy zawożą je do innych miejsc, gdzie są magazynowane w większych ilościach lub bezpośrednio do firm recyklingowych. Firmy te, skupując zakrętki, przekazują wpłatę na konta fundacji, pod której opieką jest konkretne dziecko. Z otrzymanych w ten sposób wpłat zakupywany jest sprzęt rehabilitacyjny lub opłacana jest rehabilitacja dziecka.

Mieszkańcy naszej gminy mogą również włączyć się w tą szlachetną inicjatywę. Przed budynkiem „Agronomówki” zostało zamontowane serce do zbierania nakrętek. Obecnie akcja prowadzona jest na rzecz Michasia Boguckiego z okolic Nura, który walczy z SMA typu 1 - rdzeniowym zanikiem mięśni.

Każdy może pomóc, bo nie trzeba dużo. Wystarczy pamiętać, aby wyrzucając pustą butelkę czy opakowanie po wodzie/napoju odkręcić zakrętkę. Kiedy uzbiera nam się już większa ilość zanosimy zakrętki do "gminnego" serca. Serce po zapełnieniu będzie opróżnianie, a nakrętki zostaną przeznaczone na pomoc dla Michasia.

Nie zapominajmy, że zbieranie nakrętek to również dbałość o środowisko, albowiem nakrętki zostaną poddane recyklingowi.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Im będzie nas więcej zbierających, tym szybciej potrzebujący Michaś otrzyma wsparcie.

Zespół Szkół w Szumowie – Gminne Przedszkole w Szumowie ogłasza rekrutację do udziału w projekcie „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Szumowo”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Mieszkańcy Srebrnej, Zarąb- Jartuz oraz Srebrnego Borku mogą się cieszyć z nowych obiektów małej architektury. W tych miejscowościach zostały usytuowane altany. W Głęboczu Wielkim natomiast powstał zajazd. Takie elementy zagospodarowania terenu z pewnością będą służyć mieszkańcom do wspólnego wypoczynku, rekreacji oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Całkowity koszt wszystkich powyższych inwestycji to ponad 64 tysiące.

Podkategorie