Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

W dniu 2 czerwca na terenach rekreacyjnych mini- skansenu w Szumowie odbył się festyn rodzinny połączony z potańcówką pod gwiazdami. Na początku imprezy Wójt Gminy Szumowo Pan Andrzej Pskiet oraz Dyrektor Centrum Biblioteczno- Kulturalnego Pani Urszula Jaworowska przywitali przybyłych oraz złożyli życzenia dzieciom z okazji Dnia Dziecka.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szumowo

 

W dniu 23 maja 2024r. Wójt Gminy Szumowo Pan Andrzej Pskiet uczestniczył w przekazaniu pompy pływającej przez Komedę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

  W piątek, 24 maja 2024r., w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się jubileuszowa Gala XX edycji Podlaskiej Marki. Wójt Gminy Szumowo Pan  Andrzej Pskiet wraz z Panią Magdaleną Michalską mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniach celebrujących najlepsze produkty i inicjatywy z regionu Podlasia, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- reprezentowany przez Marszałka Łukasza Prokoryma. Konkurs Podlaska Marka jest prestiżowym przedsięwzięciem, mającym na celu wyróżnienie i promocję lokalnych wyrobów, usług oraz projektów kulturalnych, które przyczyniają się do promocji regionu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Źródło obrazu: pl.freepik.com

Podkategorie