Spis treści

 

ROZDZIAŁ  II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5

  1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji, Wójta i innych organów Gminy.
  2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1)      zadań własnych

2)      zadań zleconych

3)      zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

4)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego. 

§ 6.

1.  Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich      

     kompetencji.

2.  W szczególności do zadań Urzędu  należy:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2)      wykonywanie , na podstawie udzielonych uprawnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gmin,

3)      zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania , rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4)      przygotowywanie, uchwalenie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

5)      realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady Gminy

6)      zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady , posiedzeń jej Komisji oraz innych organów Gminy

7)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu

8)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa , a w szczególności :

a)      przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji

b)   prowadzenie wewnętrznego obiegu akt

c)   przechowywanie akt

d)      przekazywanie akt do archiwów.

9)      realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako    

pracodawcy- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.