Spis treści

 

ROZDZIAŁ  VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.