Spis treści

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA I  SKARBNIKA

§ 16

Do zakresu zadań Wójta należy:

1)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

2)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności

3)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu

4)      zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie Referaty Urzędu oraz jego pracowników

5)      okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników Referatów w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań

6)      koordynowanie działalności Referatów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy

7)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

8)      upoważnienie Zastępcy Wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

9)     nadzór i kontrola przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej

          10)   współpraca z Urzędem Pracy  na rzecz zwalczania bezrobocia

11)      nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw                                                              

wojskowych i obronnych

12)     powierzanie określonych spraw Gminy do prowadzenia w imieniu Wójta,  

  Zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy                                                           

13)     składanie jednoosobowo oświadczeń  woli w imieniu  Gminy  w zakresie

   Zarządu mieniem 

14)      wykonywaniem innych  zadań  zastrzeżonych  dla Wójta przez  przepisy     

.         prawa, Regulamin oraz uchwały Rady Gminy

15)      sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań prowadzonych                                        

         przez Referat Księgowości oraz Referat Gospodarki Przestrzennej i 

         Inwestycji.

 § 17      

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta  należy:

1)       prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta do prowadzenia w jego imieniu

2)      podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność  Wójta

3)      wykonywanie  innych  zadań  na  polecenie  lub  z  upoważnienia  Wójta

4)      sprawowanie  bezpośredniego  nadzoru  nad  realizacją  zadań  prowadzonych  przez  Referat  Rolnictwa  i Ochrony  Środowiska

§ 18

Do  zadań  Sekretarza  Gminy  należy  zapewnienie  sprawnego  funkcjonowania  Urzędu, a  w  szczególności:

1)      czuwanie  nad  tokiem  i  terminowością  wykonywania  zadań  Urzędu

2)      nadzór  nad  organizacją  pracy  w  Urzędzie  oraz  prowadzenie  spraw  związanych  z  doskonaleniem  kadr

3)      opracowywanie  zakresów  czynności  na  stanowiskach  pracy 

4)      przedkładanie  Wójtowi  propozycji  dotyczących  usprawnienia  pracy  Urzędu

5)      przygotowywanie  sprawozdań, ocen, analiz  i  bieżących  informacji  o  realizacji  powierzonych  i nadzorowanych  zadań

6)      przeprowadzanie  kontroli  wewnętrznych  Urzędu  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Wójta

7)      organizowanie  narad  szkoleniowych  z  pracownikami  Urzędu  i  kierownikami  gminnych  jednostek  organizacyjnych

8)      przyjmowanie  ustnych  oświadczeń  woli  spadkodawcy 

9)      nadzór  nad  przygotowaniem  projektów  uchwał  Rady  Gminy  oraz  zarządzeń  i  decyzji  Wójta  Gminy

10)   koordynacja  i  organizacja  spraw  i  zadań  związanych z  wyborami  i  spisami 

11)   koordynacja  i  nadzór  nad  pracami  remontowymi  w  Urzędzie  i  zakupami  środków  trwałych

12)   prowadzenie  spraw  Gminy  powierzonych  przez Wójta  do  prowadzenia  w  jego  imieniu

13)   sprawowanie  bezpośredniego  nadzoru  nad  realizacją  zadań  prowadzonych    przez  Referat  Administracyjno- Gospodarczy

14)   wykonywanie  funkcji  zwierzchnika  służbowego  wobec  pracowników  Referatu  Administracyjno- Gospodarczego

15)   wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 19

Do  zadań  Skarbnika  należy:

1)      wykonywanie  określonych  przepisami  prawa  obowiązków  w  zakresie  rachunkowości

2)      kierowanie  pracą  Referatu  Księgowości 

3)      nadzorowanie  i  kontrola  realizacji  budżetu  Gminy

4)      kontrasygnowanie  czynności  prawnych  mogących  spowodować  powstanie  zobowiązań  pieniężnych  i  udzielanie  upoważnień  innym  osobom  do  dokonywania  kontrasygnaty

5)       współdziałanie  w  opracowywaniu  budżetu 

6)       współdziałanie  w  sporządzaniu  sprawozdawczości  budżetowej

7)      wykonywanie  innych  zadań  przewidzianych  przepisami  prawa  oraz  zadań  wynikających  z  poleceń  i  upoważnień  Wójta   

§ 20

1. Wójt  podpisuje  następujące  pisma:

1)      zarządzenia, regulaminy  i  okólniki  wewnętrzne

2)      pisma  związane  z  reprezentowaniem  Gminy  na  zewnątrz 

3)      pisma  zawierające  oświadczenie  woli  w  zakresie  bieżącej  działalności  Gminy

4)      odpowiedzi  na  skargi  i  wnioski  dotyczące  kierowników  Referatów

5)      decyzje  z  zakresu  administracji  publicznej, do   których  wydawania  w  jego  imieniu  nie  upoważnił  pracowników  Urzędu

6)      pełnomocnictwa  i  upoważnienia  do  działania  w  jego  imieniu, w  tym  pisma  wyznaczające  osoby  uprawnione  do  podejmowania  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  wobec  pracowników  Urzędu

7)      pisma  zawierające  oświadczenia  woli  Urzędu  jako  pracodawcy

8)      pełnomocnictwa  do  reprezentowania  Gminy  przed  sądami  i  organami  administracji

9)      odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych

10)    pisma  zawierające  odpowiedzi  na  postulaty  mieszkańców  zgłaszane  za   pośrednictwem  radnych

11)    inne  pisma, jeśli  ich  podpisywanie  Wójt  zastrzegł  dla  siebie 

2. Zastępca  Wójta, Sekretarz  i Skarbnik  podpisują  pisma  pozostające  w  zakresie  ich  zadań,

    nie zastrzeżone do podpisu Wójta.  

3. Kierownik Urzędu  Stanu  Cywilnego  i  jego  Zastępca  podpisuje  pisma  pozostające  w 

    zakresie ich zadań.

4. Kierownicy  Referatów  podpisują:

1)     pisma  związane  z  zakresem  działania  Referatów, nie  zastrzeżone  do  podpisu Wójta.

2)     decyzje  administracyjne  oraz  pisma  w  sprawach  do  załatwiania, których 

zostali upoważnieni przez Wójta.

3)      pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatów i zakresu  zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.

5. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je       

    swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.