Spis treści

                                 

ROZDZIAŁ  VI

PODZIAŁ  ZADAŃ  POMIĘDZY  REFERATAMI 

§ 21

1. Do  wspólnych  zadań  Referatów  należy  przygotowywanie  materiałów  oraz  podejmowanie

    czynności organizatorskich na potrzeby organów, a w szczególności:                                        

1)      prowadzenie  postępowania  administracyjnego  i  przygotowywania  materiałów 

oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2)      pomoc  Radzie, właściwym  rzeczowo  komisjom  Rady  i  jednostkom  pomocniczym  Gminy  w  wykonywaniu  ich  zadań

3)      współdziałanie  ze  Skarbnikiem  przy  opracowywaniu  materiałów  niezbędnych  do  przygotowaniu  projektu  budżetu  Gminy

4)      przygotowywanie  sprawozdań, ocen, analiz  i  bieżących  informacji  o  realizacji  zadań

5)      współdziałanie  z  Sekretarzem  w  zakresie  szkolenia  i  doskonalenia  zawodowego  pracowników  danego  Referatu

6)      przechowywanie  akt

7)      stosowanie  obowiązującego  jednolitego  rzeczowego  wykazu  akt

8)      stosowanie  zasad  dotyczących  wewnętrznego  obiegu  dokumentów

9)      prowadzenie  rejestru skarg , wniosków  i  listów  wpływających  do  danego  Referatu

10)   usprawnienie  własnej  organizacji ,  metod  i  form  pracy

11)   wykonywanie  zadań  przekazanych  do  realizacji  przez  Wójta

2. Ogólne  obowiązki  Kierowników  Referatów  jako  przełożonych  służbowych  określa 

   Regulamin Pracy Urzędu.

§ 22

Do  zadań  Referatu  Księgowości  należy:

1)   przygotowywanie  materiałów  niezbędnych  do  uchwalenia  budżetu  Gminy oraz 

podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta

           2)   udzielanie  pomocy  Wójtowi  w  wykonywaniu  budżetu  Gminy

           3)   zapewnienie  obsługi  finansowo- księgowej  i  kasowej  Urzędu  i  jednostek 

organizacyjnych i pomocniczych Gminy

           4)   uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu

 Gminy

            5)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu 

 sprawozdawczości                  

6)  sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek

                  organizacyjnych

            7)    prowadzenie ewidencji mienia komunalnego

            8)    prowadzenie ksiąg rachunkowych

            9)    rozliczenie inwentaryzacji

           10)   dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego

           11)   przygotowywanie sprawozdań finansowych

12)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

        prawnych

          13)    prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów

14)     gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem 

  prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi

  podatkowemu

          15)   przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat

16)   podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń

        pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego

          17)   prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych

          18)   przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat

19)     przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat

20)     wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym rolników

21)     wykonywanie czynności związanych z wynagrodzeniem prowizyjnym sołtysów

22)     wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta

§ 23

Do zadań Referatu Administracyjno-Gospodarczego należy:

  1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i   Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

1)      przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz   

      Urzędu                          

2)      prowadzenie ewidencji korespondencji

3)      prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu

4)      przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza

5)      nadzór  nad przechowywaniem pieczęci urzędowych

6)      przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich  kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych Referatów  

2.  Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji, a w szczególności: 

1)przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektówuchwał Rady, jej Komisji  oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów

2)przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i zarządzeń Wójta

3)przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych

4)przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji

5)podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji

6)protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań

7)prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, Komisji Rady i Wójta

8)prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych

  1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1)    prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników

2)      przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z     

           zakresu prawa pracy

                      3)   zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych   

           pracowników mianowanych Urzędu

4)      przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych

5)      zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy

6)      przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy

7)      ewidencja czasu pracy pracowników

8)      kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych

9)      wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych

  1. Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, a w szczególności:

1)      przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny

2)      współdziałania z organami wojskowymi

3)      administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji, poboru i ewidencji

4)      orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego i uznania za jedynego żywiciela

5)      tworzenie formacji obrony cywilnej

6)      nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

7)      świadczeń na rzecz obrony

8)      prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu

  1. Zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu, a w szczególności:

1)      utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd

2)      prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego

3)      analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych

4)      zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne

5)      prowadzenie magazyny materiałów biurowych i kancelaryjnych

6)      prowadzenie gospodarki drukami i formularzami

7)      wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu

8)      prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.  

§ 24  

Do zadań Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:     

1.Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności    dotyczących:

1)      łowiectwa

2)    zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych

3)      ochrony i kształtowania środowiska, w tym:

a)      zezwoleń  na  usuwanie  drzew  i  krzewów 

b)      ograniczeń  dotyczących  maszyn  i  urządzeń  technicznych

c)      ochrony  środowiska  przed  odpadami

d)      utrzymaniu  porządku  i  czystości

4) Ochrony  gruntów  rolnych  i  leśnych, w  tym:

a)      przeznaczaniu gruntów na cele nierolne lub nieleśne

b)      wyłączenie gruntów z produkcji

c)      rolniczego wykorzystania gruntów

d)      rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów

5)  przeciwdziałaniu nieformalnemu obrotowi ziemią

6)  nasiennictwa

7)  ochrony  powietrza  atmosferycznego

8)  gospodarki  wodnej

   2.Prowadzenie  spraw  dotyczących  działalności  gospodarczej  związanych  w szczególności z:

                 1)  ewidencją  działalności  gospodarczej

                 2)  zezwoleniem  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych

           3) określeniem  strefy  cen  obowiązujących  przy  przewozie  osób  i  ładunków                                    

               taksówkami osobowymi i bagażowymi

           4) ustaleniem  czasu  pracy  placówek  handlowych, usługowych i

                gastronomicznych

                  5) targami  i  targowiskami

3 Prowadzenie  spraw  z  dziedziny  gospodarki  komunalnej  i  lokalowej, a  w  szczególności

dotyczących:

1)      administrowania  gospodarowania  i  zarządzania  lokalami  mieszkalnymi  i  użytkowymi  oraz  nieruchomościami  budynkowymi:

2)      dodatków  mieszkaniowych

3)      zmiany  lokali

4)      przyznawanie  lokali  mieszkaniowych, w  tym  socjalnych  i  zastępczych

5)      egzekucji  w  sprawach  lokalowych  i  usuwania  skutków  samowoli  lokalowej

6)      stawek czynszu  i opłat  za lokale i nieruchomości  budynkowe

7)      tworzenia i utrzymywaniu terenów zielonych

8)      cmentarzy, w tym cmentarzy  wojennych

4.Prowadzenie spraw z zakresu  gospodarki  gruntami, a w szczególności  związanych  z:

1)      gospodarowaniem  i  zarządzaniem  komunalnymi  gruntami

zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i z zarząd

                        2)  ustalenie  ich  wartości, cen  i  opłat  za  korzystanie  z  nich

                        3)  organizowaniem  przetargów  na  nieruchomości  komunalne

                        4)  nabywaniem  nieruchomości  niezbędnych  dla  realizacji  zadań  Gminy

                        5)  komunalizację  gruntów

                        6)  prowadzeniem  ewidencji  gruntów  komunalnych

7)      tworzeniem  zasobów  gruntów  na  cele  zabudowy

8)      wyposażeniem  gruntów  w urządzenia komunalne

5.Prowadzenie  spraw  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  ,a w  szczególności:

                         1) okresowa  analiza  stanu  bhp

                         2) stwierdzenie  zagrożeń  zawodowych

                         3) przeprowadzenie  kontroli  warunków  pracy

                         4) zgłaszanie  wniosków  dotyczących  poprawy  stanu  bhp

             5) przygotowywanie  projektów  wewnętrznych  zarządzeń, instrukcji

                              dotyczących BHP

                         6) rejestracja, kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów  dotyczących        

                              wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań  

                              środowiska pracy

                          7) udział  w  dochodzeniach  powypadkowych

                          8)  współdziałanie  z  inspekcją  pracy.  

                                                         § 25  

Do  zadań  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej  i  Inwestycji  należy: 

    1.Prowadzenie  spraw  dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  nazw                              

       miejscowości i obiektów fizjograficznych, a w szczególności: 

1)      przygotowywanie  materiałów  niezbędnych  do  sporządzania  projektów 

planów zagospodarowania przestrzennego

2)      koordynowanie  i  obsługa  działań  związanych  z  uzgodnieniem  projektu planu oraz wprowadzanie zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3)      przechowywanie  planu  zagospodarowania  przestrzennego  oraz 

wydawanie odpisów i wyry sów

4)      prowadzenie  i  aktualizacja  rejestru  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego

5)      ocena  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  Gminy  i 

przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenie lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

6)      prowadzenie spraw związanych z roszczeniami  finansowymi

wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego

7)      prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i

zagospodarowania terenu

   8)   prowadzenie rejestru decyzji  o warunkach zabudowy  i zagospodarowania

         terenu

9) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu,

wydawanych prze inne organy administracji publicznej oraz analizowanie  ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu

10)   prowadzenie  spraw  związanych  z  ustalaniem  nazw  miejscowości, ulic i 

        obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

2.Prowadzenie  spraw  związanych  z  zarządzaniem  drogami  gminnymi  i  ulicami, a  w  szczególności:

1)      przygotowywanie  projektów  rozstrzygnięć, wniosków  i  stanowisk  Gminy 

dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii

                      2)   oświetlenie dróg i ulic

                 3)  projektowanie przebiegu dróg

                 4)  budowę, modernizację i ochronę dróg

           5)  zarządzanie drogami

           6)  określenie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów

                drogowych na cele niekomunikacyjne

            7)  rozliczenie czasu pracy kierowcy i prowadzenie ewidencji zakupu i

                 zużytego paliwa. 

 3.Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, a w szczególności:

1)      udzielanie zamówień publicznych na wykonanie inwestycji zgodnie z

przepisami ustawy o zamówieniach publicznych

2)      przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z

prowadzonymi inwestycjami

3)      przygotowywanie i nadzór nad remontami i konserwację budynków i

obiektów komunalnych

                 4)   zaopatrzenie w energię dotyczącą budynków i obiektów komunalnych.

§ 26

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

      1.Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-

         opiekuńczych, a w szczególności dotyczących :

1)      rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób

2)      sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego

3)      przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych

4)      przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

5)      stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa

6)      wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego

7)      sporządzania i wydawania odpisów aktów Stanu Cywilnego oraz zaświadczeń

2.Prowadzenie spraw  obywatelskich, a  w szczególności:

1)      ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość:

2)      postępowań cywilnych i karnych, w tym:

a)      ustanawianiu pełnomocnika w sprawach o ustalenie    

ojcostwa i roszczenia alimentacyjnego oraz w sprawach o przysposobienie

b)      wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu

o zwolnienie od kosztów sądowych

c)      przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o

ustanowieniu kuratora

d)      udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i

opinii o wystawieniu na licytację

                                        e)  przyjmowania obwieszczeń

3)      zgromadzeń

4)      zbiórek publicznych

§ 27

 

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu.