Spis treści

Zarządzenie Nr 8/02

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 listopada 2002 roku

   w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szumowo.

 

 

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) zarządza się co następuje:

 § 1.

Nadaje się regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szumowo stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 127/XXIX Rady Gminy w Szumowie z dnia 9 listopada 1992 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, zmieniona uchwałą  Nr 142/XXXII z dnia 29 marca 1994 roku, uchwałą Nr 42/VIII/95 z dnia 22 lutego 1995 roku, uchwałą Nr 62/XII/95 z dnia 4 października 1995 roku, uchwałą Nr 94/XX/96 z dnia 10 grudnia 1996 roku, uchwałą Nr 37/IX/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie dnia 1 grudnia 2002 roku.

      

Załącznik do Zarządzenia

Nr 8/02 Wójta Gminy Szumowo

z dnia  29 listopada 2002 roku

 

 REGULAMIN

ORGANIZACYJNY  URZĘDU  GMINY  SZUMOWO

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 § 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szumowo, zwany dalej Regulaminem, określa:

          1)   zakres działania i zadania Urzędu Gminy Szumowo, zwanego dalej Urzędem.

          2)  organizację Urzędu

          3)  zasady funkcjonowania Urzędu

          4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów w Urzędzie.

 

 § 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Szumowo

2)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Szumowo

3)      Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Szumowo, Zastępcę Wójta Gminy Szumowo, Sekretarza Gminy Szumowo, Skarbnika Gminy Szumowo oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szumowie.

 § 3

1. Urząd  jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Szumowo, ul. 1-go Maja 50.  

§ 4

 1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach  od 7.30 do 15.30.

 1. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni dodatkowo wolne od pracy.

 


 

ROZDZIAŁ  II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5

 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji, Wójta i innych organów Gminy.
 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1)      zadań własnych

2)      zadań zleconych

3)      zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

4)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego. 

§ 6.

1.  Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich      

     kompetencji.

2.  W szczególności do zadań Urzędu  należy:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2)      wykonywanie , na podstawie udzielonych uprawnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gmin,

3)      zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania , rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4)      przygotowywanie, uchwalenie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

5)      realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady Gminy

6)      zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady , posiedzeń jej Komisji oraz innych organów Gminy

7)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu

8)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa , a w szczególności :

a)      przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji

b)   prowadzenie wewnętrznego obiegu akt

c)   przechowywanie akt

d)      przekazywanie akt do archiwów.

9)      realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako    

pracodawcy- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.     


 

 ROZDZIAŁ   III

ORGANIZACJA   URZĘDU

§ 7

 1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska:

1)    Referat Księgowości (KS)

2)      Referat Administracyjno-Gospodarczy (AG)

3)      Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ)

4)      Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (GPJ)

5)      Urząd Stanu Cywilnego (USC)

6)      Radca prawny

 1. Na czele referatów stoją kierownicy.

§ 8

 1. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
 2. W Referacie Księgowości tworzy się następujące stanowiska pracy:

1)      trzy stanowiska ds. księgowości budżetowej

2)      dwa stanowiska ds. podatków i opłat

3)      dwa stanowiska ds. płac

4)      jedno stanowisko ds. obsługi kasowej.

 1.  W Referacie Administracyjno-Gospodarczym tworzy się następujące stanowiska             

   pracy:

1)      stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych

2)      stanowisko informatyka

3)      stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej

4)      stanowisko ds. obsługi organów Gminy

5)      cztery stanowiska obsługi, w tym dwa stanowiska sprzątaczy i dwa stanowiska konserwatorów.

4.    W Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska tworzy się następujące stanowiska:

             1) stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki lokalowej

                   2) stanowisko ds. gospodarki wodnej.

 1.   Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji tworzy się następujące  

Stanowiska:

1)      stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji

2)      stanowisko ds. zamówień publicznych i obsługi administracyjnej inwestycji

3)      kierowca autobusu.

 


 

ROZDZIAŁ    IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9.

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1)     praworządności

2)     służebności wobec społeczności lokalnej

3)     racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

4)     jednoosobowego kierownictwa

5)     planowania pracy

6)     kontroli wewnętrznej

7)     podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty

8)     wzajemnego współdziałania.

§ 10

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 11

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 12

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 13

 1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
 3. Kierownicy poszczególnych referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
 4. Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

§ 14

 1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Referaty są zobowiązane do wzajemnego współdziałania, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 15

 1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania Zadań Urzędu przez poszczególne Referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu oraz ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, określenie sposobów naprawiania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.
 2. Kontrola pracowników i poszczególnych Referatów Urzędu dokonywana jest pod względem:

1)      legalności

2)      gospodarności

3)      rzetelności

4)      celowości

5)      terminowości

6)      skuteczności

 1. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1)      kompleksowe – obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych Referatów

2)      problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia, stanowiące niewielki fragment działalności Referatów lub stanowisk pracy

3)      wstępne – obejmujące kontrole zamówień i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania

4)      bieżące – obejmujące czynności w toku

5)      sprawdzające – mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, a w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanego Referatu lub stanowiska.

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego Referatu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w ust.2.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Jako dowody mogą być wykorzystywane dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 3. Kontroli dokonują:

1)      Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta – w odniesieniu do kierowników poszczególnych Referatów lub stanowisk

2)      Kierownicy poszczególnych referatów w odniesieniu do podporządkowanych im pracownikom.

 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny, który powinien zawierać:

1)      określenie kontrolowanego Referatu lub stanowiska

2)      imię i nazwisko kontrolującego

3)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

5)      imię i nazwisko Kierownika kontrolowanego Referatu lub osoby zajmującej kontrolowane stanowisko

6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole

7)      datę i miejsce podpisania protokołu

8)      podpisy kontrolującego oraz Kierownika kontrolowanego Referatu albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy

9)      wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych   nieprawidłowości.

 1. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.
 2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Kierownika kontrolowanego Referatu lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce Kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 3. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.

 


 

ROZDZIAŁ V

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA I  SKARBNIKA

§ 16

Do zakresu zadań Wójta należy:

1)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

2)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności

3)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu

4)      zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie Referaty Urzędu oraz jego pracowników

5)      okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników Referatów w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań

6)      koordynowanie działalności Referatów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy

7)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

8)      upoważnienie Zastępcy Wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

9)     nadzór i kontrola przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej

          10)   współpraca z Urzędem Pracy  na rzecz zwalczania bezrobocia

11)      nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw                                                              

wojskowych i obronnych

12)     powierzanie określonych spraw Gminy do prowadzenia w imieniu Wójta,  

  Zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy                                                           

13)     składanie jednoosobowo oświadczeń  woli w imieniu  Gminy  w zakresie

   Zarządu mieniem 

14)      wykonywaniem innych  zadań  zastrzeżonych  dla Wójta przez  przepisy     

.         prawa, Regulamin oraz uchwały Rady Gminy

15)      sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań prowadzonych                                        

         przez Referat Księgowości oraz Referat Gospodarki Przestrzennej i 

         Inwestycji.

 § 17      

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta  należy:

1)       prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta do prowadzenia w jego imieniu

2)      podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność  Wójta

3)      wykonywanie  innych  zadań  na  polecenie  lub  z  upoważnienia  Wójta

4)      sprawowanie  bezpośredniego  nadzoru  nad  realizacją  zadań  prowadzonych  przez  Referat  Rolnictwa  i Ochrony  Środowiska

§ 18

Do  zadań  Sekretarza  Gminy  należy  zapewnienie  sprawnego  funkcjonowania  Urzędu, a  w  szczególności:

1)      czuwanie  nad  tokiem  i  terminowością  wykonywania  zadań  Urzędu

2)      nadzór  nad  organizacją  pracy  w  Urzędzie  oraz  prowadzenie  spraw  związanych  z  doskonaleniem  kadr

3)      opracowywanie  zakresów  czynności  na  stanowiskach  pracy 

4)      przedkładanie  Wójtowi  propozycji  dotyczących  usprawnienia  pracy  Urzędu

5)      przygotowywanie  sprawozdań, ocen, analiz  i  bieżących  informacji  o  realizacji  powierzonych  i nadzorowanych  zadań

6)      przeprowadzanie  kontroli  wewnętrznych  Urzędu  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Wójta

7)      organizowanie  narad  szkoleniowych  z  pracownikami  Urzędu  i  kierownikami  gminnych  jednostek  organizacyjnych

8)      przyjmowanie  ustnych  oświadczeń  woli  spadkodawcy 

9)      nadzór  nad  przygotowaniem  projektów  uchwał  Rady  Gminy  oraz  zarządzeń  i  decyzji  Wójta  Gminy

10)   koordynacja  i  organizacja  spraw  i  zadań  związanych z  wyborami  i  spisami 

11)   koordynacja  i  nadzór  nad  pracami  remontowymi  w  Urzędzie  i  zakupami  środków  trwałych

12)   prowadzenie  spraw  Gminy  powierzonych  przez Wójta  do  prowadzenia  w  jego  imieniu

13)   sprawowanie  bezpośredniego  nadzoru  nad  realizacją  zadań  prowadzonych    przez  Referat  Administracyjno- Gospodarczy

14)   wykonywanie  funkcji  zwierzchnika  służbowego  wobec  pracowników  Referatu  Administracyjno- Gospodarczego

15)   wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 19

Do  zadań  Skarbnika  należy:

1)      wykonywanie  określonych  przepisami  prawa  obowiązków  w  zakresie  rachunkowości

2)      kierowanie  pracą  Referatu  Księgowości 

3)      nadzorowanie  i  kontrola  realizacji  budżetu  Gminy

4)      kontrasygnowanie  czynności  prawnych  mogących  spowodować  powstanie  zobowiązań  pieniężnych  i  udzielanie  upoważnień  innym  osobom  do  dokonywania  kontrasygnaty

5)       współdziałanie  w  opracowywaniu  budżetu 

6)       współdziałanie  w  sporządzaniu  sprawozdawczości  budżetowej

7)      wykonywanie  innych  zadań  przewidzianych  przepisami  prawa  oraz  zadań  wynikających  z  poleceń  i  upoważnień  Wójta   

§ 20

1. Wójt  podpisuje  następujące  pisma:

1)      zarządzenia, regulaminy  i  okólniki  wewnętrzne

2)      pisma  związane  z  reprezentowaniem  Gminy  na  zewnątrz 

3)      pisma  zawierające  oświadczenie  woli  w  zakresie  bieżącej  działalności  Gminy

4)      odpowiedzi  na  skargi  i  wnioski  dotyczące  kierowników  Referatów

5)      decyzje  z  zakresu  administracji  publicznej, do   których  wydawania  w  jego  imieniu  nie  upoważnił  pracowników  Urzędu

6)      pełnomocnictwa  i  upoważnienia  do  działania  w  jego  imieniu, w  tym  pisma  wyznaczające  osoby  uprawnione  do  podejmowania  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  wobec  pracowników  Urzędu

7)      pisma  zawierające  oświadczenia  woli  Urzędu  jako  pracodawcy

8)      pełnomocnictwa  do  reprezentowania  Gminy  przed  sądami  i  organami  administracji

9)      odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych

10)    pisma  zawierające  odpowiedzi  na  postulaty  mieszkańców  zgłaszane  za   pośrednictwem  radnych

11)    inne  pisma, jeśli  ich  podpisywanie  Wójt  zastrzegł  dla  siebie 

2. Zastępca  Wójta, Sekretarz  i Skarbnik  podpisują  pisma  pozostające  w  zakresie  ich  zadań,

    nie zastrzeżone do podpisu Wójta.  

3. Kierownik Urzędu  Stanu  Cywilnego  i  jego  Zastępca  podpisuje  pisma  pozostające  w 

    zakresie ich zadań.

4. Kierownicy  Referatów  podpisują:

1)     pisma  związane  z  zakresem  działania  Referatów, nie  zastrzeżone  do  podpisu Wójta.

2)     decyzje  administracyjne  oraz  pisma  w  sprawach  do  załatwiania, których 

zostali upoważnieni przez Wójta.

3)      pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatów i zakresu  zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.

5. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je       

    swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.


                                 

ROZDZIAŁ  VI

PODZIAŁ  ZADAŃ  POMIĘDZY  REFERATAMI 

§ 21

1. Do  wspólnych  zadań  Referatów  należy  przygotowywanie  materiałów  oraz  podejmowanie

    czynności organizatorskich na potrzeby organów, a w szczególności:                                        

1)      prowadzenie  postępowania  administracyjnego  i  przygotowywania  materiałów 

oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2)      pomoc  Radzie, właściwym  rzeczowo  komisjom  Rady  i  jednostkom  pomocniczym  Gminy  w  wykonywaniu  ich  zadań

3)      współdziałanie  ze  Skarbnikiem  przy  opracowywaniu  materiałów  niezbędnych  do  przygotowaniu  projektu  budżetu  Gminy

4)      przygotowywanie  sprawozdań, ocen, analiz  i  bieżących  informacji  o  realizacji  zadań

5)      współdziałanie  z  Sekretarzem  w  zakresie  szkolenia  i  doskonalenia  zawodowego  pracowników  danego  Referatu

6)      przechowywanie  akt

7)      stosowanie  obowiązującego  jednolitego  rzeczowego  wykazu  akt

8)      stosowanie  zasad  dotyczących  wewnętrznego  obiegu  dokumentów

9)      prowadzenie  rejestru skarg , wniosków  i  listów  wpływających  do  danego  Referatu

10)   usprawnienie  własnej  organizacji ,  metod  i  form  pracy

11)   wykonywanie  zadań  przekazanych  do  realizacji  przez  Wójta

2. Ogólne  obowiązki  Kierowników  Referatów  jako  przełożonych  służbowych  określa 

   Regulamin Pracy Urzędu.

§ 22

Do  zadań  Referatu  Księgowości  należy:

1)   przygotowywanie  materiałów  niezbędnych  do  uchwalenia  budżetu  Gminy oraz 

podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta

           2)   udzielanie  pomocy  Wójtowi  w  wykonywaniu  budżetu  Gminy

           3)   zapewnienie  obsługi  finansowo- księgowej  i  kasowej  Urzędu  i  jednostek 

organizacyjnych i pomocniczych Gminy

           4)   uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu

 Gminy

            5)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu 

 sprawozdawczości                  

6)  sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek

                  organizacyjnych

            7)    prowadzenie ewidencji mienia komunalnego

            8)    prowadzenie ksiąg rachunkowych

            9)    rozliczenie inwentaryzacji

           10)   dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego

           11)   przygotowywanie sprawozdań finansowych

12)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

        prawnych

          13)    prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów

14)     gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem 

  prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi

  podatkowemu

          15)   przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat

16)   podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń

        pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego

          17)   prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych

          18)   przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat

19)     przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat

20)     wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym rolników

21)     wykonywanie czynności związanych z wynagrodzeniem prowizyjnym sołtysów

22)     wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta

§ 23

Do zadań Referatu Administracyjno-Gospodarczego należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i   Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

1)      przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz   

      Urzędu                          

2)      prowadzenie ewidencji korespondencji

3)      prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu

4)      przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza

5)      nadzór  nad przechowywaniem pieczęci urzędowych

6)      przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich  kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych Referatów  

2.  Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji, a w szczególności: 

1)przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektówuchwał Rady, jej Komisji  oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów

2)przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i zarządzeń Wójta

3)przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych

4)przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji

5)podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji

6)protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań

7)prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, Komisji Rady i Wójta

8)prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1)    prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników

2)      przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z     

           zakresu prawa pracy

                      3)   zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych   

           pracowników mianowanych Urzędu

4)      przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych

5)      zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy

6)      przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy

7)      ewidencja czasu pracy pracowników

8)      kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych

9)      wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych

 1. Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, a w szczególności:

1)      przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny

2)      współdziałania z organami wojskowymi

3)      administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji, poboru i ewidencji

4)      orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego i uznania za jedynego żywiciela

5)      tworzenie formacji obrony cywilnej

6)      nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

7)      świadczeń na rzecz obrony

8)      prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu

 1. Zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu, a w szczególności:

1)      utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd

2)      prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego

3)      analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych

4)      zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne

5)      prowadzenie magazyny materiałów biurowych i kancelaryjnych

6)      prowadzenie gospodarki drukami i formularzami

7)      wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu

8)      prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.  

§ 24  

Do zadań Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:     

1.Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności    dotyczących:

1)      łowiectwa

2)    zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych

3)      ochrony i kształtowania środowiska, w tym:

a)      zezwoleń  na  usuwanie  drzew  i  krzewów 

b)      ograniczeń  dotyczących  maszyn  i  urządzeń  technicznych

c)      ochrony  środowiska  przed  odpadami

d)      utrzymaniu  porządku  i  czystości

4) Ochrony  gruntów  rolnych  i  leśnych, w  tym:

a)      przeznaczaniu gruntów na cele nierolne lub nieleśne

b)      wyłączenie gruntów z produkcji

c)      rolniczego wykorzystania gruntów

d)      rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów

5)  przeciwdziałaniu nieformalnemu obrotowi ziemią

6)  nasiennictwa

7)  ochrony  powietrza  atmosferycznego

8)  gospodarki  wodnej

   2.Prowadzenie  spraw  dotyczących  działalności  gospodarczej  związanych  w szczególności z:

                 1)  ewidencją  działalności  gospodarczej

                 2)  zezwoleniem  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych

           3) określeniem  strefy  cen  obowiązujących  przy  przewozie  osób  i  ładunków                                    

               taksówkami osobowymi i bagażowymi

           4) ustaleniem  czasu  pracy  placówek  handlowych, usługowych i

                gastronomicznych

                  5) targami  i  targowiskami

3 Prowadzenie  spraw  z  dziedziny  gospodarki  komunalnej  i  lokalowej, a  w  szczególności

dotyczących:

1)      administrowania  gospodarowania  i  zarządzania  lokalami  mieszkalnymi  i  użytkowymi  oraz  nieruchomościami  budynkowymi:

2)      dodatków  mieszkaniowych

3)      zmiany  lokali

4)      przyznawanie  lokali  mieszkaniowych, w  tym  socjalnych  i  zastępczych

5)      egzekucji  w  sprawach  lokalowych  i  usuwania  skutków  samowoli  lokalowej

6)      stawek czynszu  i opłat  za lokale i nieruchomości  budynkowe

7)      tworzenia i utrzymywaniu terenów zielonych

8)      cmentarzy, w tym cmentarzy  wojennych

4.Prowadzenie spraw z zakresu  gospodarki  gruntami, a w szczególności  związanych  z:

1)      gospodarowaniem  i  zarządzaniem  komunalnymi  gruntami

zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i z zarząd

                        2)  ustalenie  ich  wartości, cen  i  opłat  za  korzystanie  z  nich

                        3)  organizowaniem  przetargów  na  nieruchomości  komunalne

                        4)  nabywaniem  nieruchomości  niezbędnych  dla  realizacji  zadań  Gminy

                        5)  komunalizację  gruntów

                        6)  prowadzeniem  ewidencji  gruntów  komunalnych

7)      tworzeniem  zasobów  gruntów  na  cele  zabudowy

8)      wyposażeniem  gruntów  w urządzenia komunalne

5.Prowadzenie  spraw  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  ,a w  szczególności:

                         1) okresowa  analiza  stanu  bhp

                         2) stwierdzenie  zagrożeń  zawodowych

                         3) przeprowadzenie  kontroli  warunków  pracy

                         4) zgłaszanie  wniosków  dotyczących  poprawy  stanu  bhp

             5) przygotowywanie  projektów  wewnętrznych  zarządzeń, instrukcji

                              dotyczących BHP

                         6) rejestracja, kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów  dotyczących        

                              wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań  

                              środowiska pracy

                          7) udział  w  dochodzeniach  powypadkowych

                          8)  współdziałanie  z  inspekcją  pracy.  

                                                         § 25  

Do  zadań  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej  i  Inwestycji  należy: 

    1.Prowadzenie  spraw  dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  nazw                              

       miejscowości i obiektów fizjograficznych, a w szczególności: 

1)      przygotowywanie  materiałów  niezbędnych  do  sporządzania  projektów 

planów zagospodarowania przestrzennego

2)      koordynowanie  i  obsługa  działań  związanych  z  uzgodnieniem  projektu planu oraz wprowadzanie zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3)      przechowywanie  planu  zagospodarowania  przestrzennego  oraz 

wydawanie odpisów i wyry sów

4)      prowadzenie  i  aktualizacja  rejestru  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego

5)      ocena  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  Gminy  i 

przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenie lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

6)      prowadzenie spraw związanych z roszczeniami  finansowymi

wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego

7)      prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i

zagospodarowania terenu

   8)   prowadzenie rejestru decyzji  o warunkach zabudowy  i zagospodarowania

         terenu

9) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu,

wydawanych prze inne organy administracji publicznej oraz analizowanie  ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu

10)   prowadzenie  spraw  związanych  z  ustalaniem  nazw  miejscowości, ulic i 

        obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

2.Prowadzenie  spraw  związanych  z  zarządzaniem  drogami  gminnymi  i  ulicami, a  w  szczególności:

1)      przygotowywanie  projektów  rozstrzygnięć, wniosków  i  stanowisk  Gminy 

dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii

                      2)   oświetlenie dróg i ulic

                 3)  projektowanie przebiegu dróg

                 4)  budowę, modernizację i ochronę dróg

           5)  zarządzanie drogami

           6)  określenie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów

                drogowych na cele niekomunikacyjne

            7)  rozliczenie czasu pracy kierowcy i prowadzenie ewidencji zakupu i

                 zużytego paliwa. 

 3.Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, a w szczególności:

1)      udzielanie zamówień publicznych na wykonanie inwestycji zgodnie z

przepisami ustawy o zamówieniach publicznych

2)      przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z

prowadzonymi inwestycjami

3)      przygotowywanie i nadzór nad remontami i konserwację budynków i

obiektów komunalnych

                 4)   zaopatrzenie w energię dotyczącą budynków i obiektów komunalnych.

§ 26

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

      1.Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-

         opiekuńczych, a w szczególności dotyczących :

1)      rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób

2)      sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego

3)      przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych

4)      przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

5)      stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa

6)      wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego

7)      sporządzania i wydawania odpisów aktów Stanu Cywilnego oraz zaświadczeń

2.Prowadzenie spraw  obywatelskich, a  w szczególności:

1)      ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość:

2)      postępowań cywilnych i karnych, w tym:

a)      ustanawianiu pełnomocnika w sprawach o ustalenie    

ojcostwa i roszczenia alimentacyjnego oraz w sprawach o przysposobienie

b)      wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu

o zwolnienie od kosztów sądowych

c)      przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o

ustanowieniu kuratora

d)      udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i

opinii o wystawieniu na licytację

                                        e)  przyjmowania obwieszczeń

3)      zgromadzeń

4)      zbiórek publicznych

§ 27

 

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu.

 


 

ROZDZIAŁ  VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.