Spis treści

 

ROZDZIAŁ    IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9.

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1)     praworządności

2)     służebności wobec społeczności lokalnej

3)     racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

4)     jednoosobowego kierownictwa

5)     planowania pracy

6)     kontroli wewnętrznej

7)     podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty

8)     wzajemnego współdziałania.

§ 10

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 11

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 12

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 13

 1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
 3. Kierownicy poszczególnych referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
 4. Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

§ 14

 1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Referaty są zobowiązane do wzajemnego współdziałania, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 15

 1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania Zadań Urzędu przez poszczególne Referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu oraz ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, określenie sposobów naprawiania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.
 2. Kontrola pracowników i poszczególnych Referatów Urzędu dokonywana jest pod względem:

1)      legalności

2)      gospodarności

3)      rzetelności

4)      celowości

5)      terminowości

6)      skuteczności

 1. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1)      kompleksowe – obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych Referatów

2)      problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia, stanowiące niewielki fragment działalności Referatów lub stanowisk pracy

3)      wstępne – obejmujące kontrole zamówień i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania

4)      bieżące – obejmujące czynności w toku

5)      sprawdzające – mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, a w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanego Referatu lub stanowiska.

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego Referatu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w ust.2.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Jako dowody mogą być wykorzystywane dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 3. Kontroli dokonują:

1)      Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta – w odniesieniu do kierowników poszczególnych Referatów lub stanowisk

2)      Kierownicy poszczególnych referatów w odniesieniu do podporządkowanych im pracownikom.

 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny, który powinien zawierać:

1)      określenie kontrolowanego Referatu lub stanowiska

2)      imię i nazwisko kontrolującego

3)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

5)      imię i nazwisko Kierownika kontrolowanego Referatu lub osoby zajmującej kontrolowane stanowisko

6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole

7)      datę i miejsce podpisania protokołu

8)      podpisy kontrolującego oraz Kierownika kontrolowanego Referatu albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy

9)      wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych   nieprawidłowości.

 1. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.
 2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Kierownika kontrolowanego Referatu lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce Kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 3. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.